16 Ağustos 2022

TÜRK’ÜN TEK VE SÜREGELEN SORUNU: BENLİK KAYBI – 3

Benlik kaybına uğrayan Türklere bir örnek de Vikinglerdir. Angılları perişan eden, yaklaşık 300 yıl Avrupa’yı kasıp kavuran ve aslı Türk olan Vikingler asli kimliklerini kaybederek Avrupa’da eriyip gitmişlerdir. Üstelik bununla da kalmamış, İngilizler ile karışarak, en önemli hanedanlarından birini de oluşturmuşlardır. Efsane kralları aslan yürekli Richard bu hanedandan olup Viking kanı yani Türk kanı taşımaktadır.

Vik sözcüğü eski Türkçe’de “kıyı” anlamındadır, Günümüzde de “bük” sözcüğü aynı anlamda ses değişimi ile kullanılmaktadır (örnek Türkbükü) ; Vikinglerin denizciliğini düşündüğümüzde bu da çok anlamlıdır. Viking’deki -ing- uzantısı da ‘ong” sözcüğünden gelir. Hunlara Hisung denmesi ve –ung- uzantısı da Viking’deki –ing- gibi ong ile aynıdır . Ong damgası Türk inanışında döngü’yü, üretimi, verimi ifade eder.
Vikingler, Doğu Roma’da paralı asker olarak hükümdarı korur ve kendilerine de “Vareg” denir. Vareg sözcüğüne baktığımızda “Barak” sözcüğünün ses değişimi olduğunu görürüz. İşte bu Vareglerin önderi Rurik, Rusya’nın da kurucusu ve ilk hanedana adını veren kişidir. Cengiz Han’ın oğlu Cuci Han’ın kurduğu Altın Orda Türk devletinde U-rus Han’ın torununun adı da Barak Han’dır. Oğuzların Beydili boyuna mensup olan Barakların, Kuzey Avrupa ile Rusya’nın kuzey bölgelerine M.S 300’lü yıllarda dağıldıkları ve bölgede egemen oldukları bilinmektedir. Romalılar, Barak sözcüğünü telaffuz edememişler ve Vareg demişlerdir.

Vikinglerin asli unsuru Oğuzların Beydilli boyundan olan Baraklardı. Barakların Kuzeye gitmeyenleri ve Türk benliğini kaybetmeyenleri ise, 16. Yüzyılda Uruz bey komutasında Türkistan’dan, İran’a, Suriye’ye ve Anadolu’ya gelmişlerdir. Türkiye’deki Baraklar; Yozgat, Sivas, Gaziantep, Şanlıurfa, Çorum, Niğde, Nevşehir gibi Anadolu’nun değişik yerlerinde yaşamlarını sürdürmektedirler.

İşte bu Varegler (Vikingler), Barakların amca oğullarıdır.

Diğer toplum ve topluluklara iletişim ve etkileşim halinde olmak kaçınılmaz olsa da önemli olan Türk’ün kendi töresi ve yaşantısı üzerine hareket etmesidir. Nasıl ki töre gereği içimizde yaşayan diğer ulusları asimile etmiyor ve kendileri gibi yaşayabilmelerine olanak sağlıyorsak, biz de özümüzden uzaklaşmamalı ve binlerce yıllık Türk tarih ve töresine uygun yaşamalıyız. Bilge Kağan Türk ulusuna haykırışını taşa kazıdı; -“Türük budun erkin ökün (Türk ulusu özünü bil yücel)” … Yüzlerce yıl sonra, T.C Kurucu Önderi Başbuğ Mareşal Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Türk gençliğine seslendi; “ Türk balası atalarını tanıdıkça daha büyük işler yapmak için kendinde güç bulacaktır” -“Türk, ögün , çalış, güven” (Ökün=ögün=Özünü bil)…

Aksi durumda, Rus gibi, Viking gibi ve daha birçoğu gibi, kimliğini kaybeder, kendine yabancılaşır. Bu sebeple Türk, özüne, atalarının vasiyetine sahip çıkmak zorundadır.

TÜRK ÖZ’ÜN BİL…!

Murat Kalyoncu (Türkolog)