MİLLİ MÜCADELE’DE KAHRAMAN TÜRK KADINLARI -4-

ASKER SAİME

Milli Mücadele başladığında Darülfünun öğrencisi olan Münevver Saime, Kadıköy mitinginde yaptığı konuşmadan sonra tutuklama emri çıkınca, Anadolu’ya geçerek Milli Mücadele’ye katılmıştır. Garp cephesinde görev almış ve özellikle cephe gerisinde ve istihbarat işlerinde önemli başarılar göstermiştir. İzmit’te bir görevi yerine getirirken yaralanmışsa da belli etmeden vazifesini yapıp tamamlamış ve bu sebepten dolayı Asker Saime diye anılmıştır. Kuvvetli bir fikir edebiyatçısı olan Saime, savaş sonrasında öğretmenlik yapmıştır.35

Sonuç olarak diyeceğim; Türk kadını, gerek Osmanlı son dönemi fikir hayatında gerekse de savaşlarda daima pasif bir alanda tanımlana gelmiştir. Osmanlı döneminde Balkan ve Birinci Dünya Savaşlarında Türk kadını, hasta bakıcılığı ile levazım malzemeleri tedarikçisi olarak tasvir edilmiş, Milli Mücadele dönemi Türk Kadını ise kağnı üstünde sırtında cephane taşıyan cephe gerisi rolleri ile resmedilmiştir. Ancak cephe gerisinde fişek dolduran kadınımız olduğu gibi, cephe hattında muharebe eden kadın kahramanlarımızın yanı sıra; erkeklerin de bulunduğu büyük kıt’alara komuta eden kadın liderlerimiz de azımsanamayacak sayıdadır. Kadınlarımızın dün de bugün de kıymetini bilmemiz gerekiyor.

 

 

KAYNAK ve DİPÇELER
1 (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:II, 1952)
2 (Önhan, Age., ss. 59–60)
3 (Müjgan Cunbur, Türk Kadını İçin, Türk Kadınları Kültür Derneği Yay., Ankara 1997, ss.118)
4 (Perihan Naci Eldeniz, TTK Belleten, Cilt:XX, Sayı 80 , 1956)
5 (Enver Behnan Şapolyo, Kurtuluş Edebiyatı Tarihi (Milli Mücadele Hatıraları), İnkılap Kitabevi, İstanbul 1938, ss.29-32)
6 (Emel Doğramacı, Türkiye’de Kadınının Dünü ve Bugünü, Türkiye İş Bankası Kültür Yay. Ankara 1989, ss.58-77)
7 (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:II, 1952)
8 (Afet İnan, Kurtuluş Savaşı’nda Türk Kadını, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara 1985, ss. 29)
9 (Dr.Serhan Saygı, Milli Mücadelede Gazilik ünvanı alan Türk Kadınları, İzmir 2015, ss.9)
10 (Atatürk’ün Tamim, Telgraf ve Beyannameleri)
11 (Çaka, Age., ss. 77-78.)
12 (Önhan, Age., ss. 59-60; Enginün vd., Age., s. 50.)
13 (Çağatay Atasoy, 3 Adam Yayınevi, Kahraman Kadınlar, ss.10)
14 Dul Bir Kadının Seslenişi: Nam-ı Diğer Kara Fatma (New York Times, 23 Nisan 1922)
15 (Çağatay Atasoy, 3 Adam Yayınevi, Kahraman Kadınlar, ss.23)
16 (İnci Enginün vd., Milli Mücadele’de Türk Kadını, Türk Ticaret Bankası Yay., Ankara 1983, ss. 47–48.)
17 (Yasemin Kaya, “Geçmişten Günümüze Kadının Toplumdaki Yeri”, Kara Kuvvetleri Dergisi, Nisan 2008, Yıl:7, Sayı:24, s.49.)
18 (Tansel Age., s. 54.)
19 (Mustafa Tarakçı, Milli Mücadele ve Mücadeleci Kadınlar, Başlık Yay., İstanbul 2008, ss.155–156.)
20 (Enginün vd., Age., s. 47.)
21 (Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri, Cilt:II, 1952)
22 (Enginün vd., Age., s. 47)
23 (Burhan Göksel, Çağlar Boyunca Türk Kadını ve Atatürk, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yay., Atatürk Dizisi: 27, Ankara 1998, s. 157.)
24 (TBMM. Z.C. I/7, (30.1.1921), ss. 440–441; Nezahat Hanım’a İstiklal Madalyası verilmesi TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilmesine rağmen; gereği yapılamamış, madalyası kendisine verilememiştir. Nezahat Hanım, kararın yerine getirilmesi için hiçbir zaman başvuruda bulunmamıştır. Nihayet bu kararın üzerinden 65 yıl geçtikten sonra, Nezahat Hanım 78 yaşında iken “TBMM Şükran Belgesi” verilmiştir, (Tarakçı, Age., s.105).
25 (Sarıhan, Age., s. 32.) ve (Çağatay Atasoy, 3 Adam Yayınevi, Kahraman Kadınlar, ss.51)
26 Afet İnan, A. (1968) Atatürk ve Türk kadın Haklarının Kazanılması, Tarih Boyunca Türk Kadınının Hak ve Görevleri, İstanbul: Milli Eğitim Bakanlığı Devlet Kitapları Müdürlüğü, Milli Eğitim Basımevi.
27 (Çağatay Atasoy, 3 Adam Yayınevi, Kahraman Kadınlar, ss.88-89)
28 (Yavuz Aslan, “Türk Bağımsızlık Savaşı’nın Kadın Kahramanlarından Ayşe Çavuş ve Onunla Yapılan İki Mülakat”, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 37, Aralık 2006, Erzurum, ss. 216-217.)
29 (Cahit Çaka, Tarih Boyunca Harp ve Kadın, Askeri Fabrika Basımevi, Ankara 1948, ss. 72-73.)
30 (BCA, Dosya: 5523, Fon Kodu: 30..10.0.0, Yer No: 56.377..5.)
31 (Aslan Agm., s.219.)
32 (Enver Benhan Şapolyo, Kemal Atatürk ve Milli Mücadele Tarihi, 1958)
33 (Çankaya, Age., s.184.)
34 (“Kahraman Bir Hanım”, Cumhuriyet Gazetesi, 30 Eylül 1930, s. 2.)
35 (Tansel Age., s. 54; Zehra Celasun, Tarih Boyunca Kadın, Ülkü Kitap Yurdu Yay., İstanbul 1946, s.158.)

DİĞER KAYNAKLAR
1)Arşiv Belgeleri BCA, Dosya: 5523, Fon Kodu: 30..10.0.0, Yer No: 56.377..5.
2)Zabıt Cerideler TBMM. Z.C. I/7, (30.1.1921).

FURKAN SALCAN Araştırmacı Yazar
furkans.26@hotmail.com, 0533 255 47 33,
facebook.com/furkans.26, twitter.com/fsalcan26, instagram.com/furkans.26

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir